logo

Uisge Lusach

Shineubhar Gàidhlig

Tha cumadh finealta beairteach air an Uisge Lusach, am boladh ga fhighe ann gu fìor-shlaodach, agus cothromachd ann eadar na dearcan-sineubhair agus blasad liomaid cuide ri sanasan beaga spìosrach.  Tha blas an t-sineubhair ga neartachadh anns an t-seann phoit-dhuibh.

Tha Uisge Lusach cho mìn is cho fìnealta ‘s gun gabh òl leis fhèin, ged a tha e glè math le tonic – tha sinne a’ moladh gun òlar e le sliseag de dh’oraindsear no liomaideag, an tonic as fheàrr agus cnapan deighe.

£35.00